+48 515 505 310 info@wawakajak.pl

Regulamin serwisu

Strony WaWaKaJak.pl

Regulamin korzystania z portalu:

Właścicielem portalu WaWaKaJak.pl jest: Biuro Turystyki Aktywnej LA-VENTURA, Wólka Nadbużna 67, 17-300 Siemiatycze które działa jako Organizator Turystyki (oferta własna) na podstawie oraz w zakresie przedstawionym w ustawie z dnia dnia 24 listopada 2017r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2017 poz. 2361). Posiadamy wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku nr 13/2014. Posiadamy gwarancję ubezpieczeniową organizatora turystyki w TU Signal Iduna o numerze M 516373. Beneficjentem jest Marszałek Województwa Podlaskiego. Wgląd do Gwarancji tutaj.

Poniższy regulamin (dalej określany „Regulaminem”) określa główne obowiązki, zakres czynności prawnych i faktycznych niezbędnych przy zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych właścicieli portalu (dalej zwanymi: „Wawakajak.pl”) oraz zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.wawakajak.pl

Używane w dalszej części pojęcia

Impreza turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.

Touroperator (organizator turystyki) – podmiot, który posiada odpowiednie, ustawowe zezwolenia oraz gwarancje bankowe umożliwiające mu kreowanie własnych ofert turystycznych (wczasów stacjonarnych, wycieczek objazdowych, wyjazdów narciarskich etc) na własną odpowiedzialność. Ponosi on pełną odpowiedzialność wobec klienta za realizację świadczeń zawartych w umowie udziału.

Agent turystyczny – biuro, które stale pośredniczy w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających odpowiednie ku temu zezwolenia. Z tytułu pośrednictwa w zawieraniu umowy otrzymuje odpowiednią prowizję od usługodawcy lub turoperatora, która jest już wliczona w cenę usługi lub wycieczki (nie zmienia zatem w żaden sposób jej ceny wyjściowej).

Wycieczka – rodzaj imprezy turystycznej, która zakłada programem zmiany miejsca pobytu jej uczestników.

Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę oświadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej,

1. Rezerwacje

1.1 Dopełnienie wymagań paszportowych i wizowych w krajach, które tego wymagają leży w wyłącznej gestii Klientów rezerwujących a następnie nabywających usługi za pośrednictwem wawakajak.pl. Nie odpowiadamy za ewentualne odmowy wydania wiz lub innych dokumentów podróżnych przez stosowne instytucje. Nie ponosimy również odpowiedzialności w zakresie ewentualnych błędów w materiałach dostarczonych nam przez kontrahentów (błędy druku, cyfr i inne).

1.2 Dokonanie rezerwacji imprezy turystycznej odbywa się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub skorzystanie z opcji opłaty online. Wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

Po 2 dniach od rezerwacji – w przypadku braku zwrotnej informacji, odesłania wypełnionej umowy lub przelewu na wskazane w umowie konto – zapis jest z automatu anulowany. Należy się wtedy skontaktować z biurem ponownie celem weryfikacji możliwości kontynuacji zapisu na daną imprezę turystyczną. Jeśli w międzyczasie zmieniły się składowe oferty (w tym cena) – Klient będzie musiał podpisać umowę na zaktualizowanych zasadach.

O zapisie na daną imprezę decyduje kolejność zgłoszeń: wpływu należności na konto lub odesłania umowy. Jeśli inni uczestnicy w czasie 2 dni potwierdzą udział w imprezie – nie zagwarantujemy miejsca na dany wyjazd w momencie kiedy wyczerpie się pula.

1.3 Po wypełnieniu i wysłaniu formularza z Klientem kontaktuje się nasz przedstawiciel celem przedstawienia mu warunków rezerwacji. Odesłanie potwierdzenia rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją wszelkich postanowień wynikających z opisu danej imprezy. Klient dokonujący rezerwacji wiąże się umową w momencie otrzymania przez nas pisemnie potwierdzonej rezerwacji (w postaci e-maila potwierdzającego zapis na imprezie).

1.4 W przypadku wpłaty środków za dany wyjazd i zgłoszeniu chęci rezygnacji z powodu „niesprzyjających warunków pogodowych” lub innych przesłanek – zaliczka zwracana jest tylko i wyłącznie w przypadku:
– braku możliwości odbycia spływu (całodniowe, intensywne opady, zagrożenia powodziowe na trasie, inne anomalia klasyfikujące niemożność odbycia spływu)
– odwołaniu wyjazdu przez Organizatora z powodu zbyt małej ilości osób chętnych.

W pozostałych przypadkach wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi w sytuacji, gdy dany spływ miał miejsce i zostało to przez Organizatora udokumentowane (na żądanie osoby składającej rezygnację)

1.5 Rezerwując spływ na podstronie dowolnej oferty klient wyraża zgodę na dodanie swego adresu e-mail do naszej bazy celem wysyłki newslettera. Rezygnacja z otrzymywania powiadomień o ofertach specjalnych, promocjach i innych wydarzeniach może zostać złożona telefonicznie lub poprzez kontakt e-mailowy z nami.

1.6 Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za czynności dokonane w imieniu własnym oraz w imieniu wszystkich podanych w zleceniu rezerwacji uczestników Prawidłowe pośrednictwo przy dokonaniu rezerwacji imprezy turystycznej jest po stronie Wawakajak.pl

1.7 Wawakajk.pl jest odpowiedzialny wobec Klienta za wykonywanie usług pośrednictwa z zachowaniem należytej staranności.

2. Płatność

2.1 Wawakajk.pl jest stroną uprawnioną do pobrania od Klienta, w imieniu organizatora podróży, należności za zakupione usługi

2.2 Płatność należności za imprezę turystyczną następuje w terminach i wysokości podanych w odrębnych dokumentach: Warunkach Uczestnictwa lub Umowie Udziału poszczególnych organizatorów. Wawakajak.pl daje możliwość płatności na konto, poprzez szybkie przelewy (przelewy24) oraz kartami płatniczymi / kredytowymi – w systemie rezerwacji online oraz u kierowców wyposażonych w mobilne terminale płatnicze.

2.3 Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068 oraz Stripe.

2.4 Kwota zaliczki wpłacona w momencie zgłoszenia zostaje niezwłocznie zwrócona Klientowi, jeśli Organizator podróży oświadczy, że nie może przyjąć zgłoszenia podróży. Klient nie jest uprawniony do żądania odszkodowania od Wawakajak.pl oraz Organizatora w takiej sytuacji.

2.5 Jako datę zapłaty przyjmuje się datę zaksięgowania środków na koncie odbiorcy, nie datę wysyłki. Terminowa płatność gwarantuje otrzymanie przez Klienta niezbędnych dokumentów podróżnych. W przypadku braku opłat za zarezerwowane usługi i świadczenia w terminach wynikających z umowy – Wawakajak.pl zobowiązane jest do anulowania rezerwacji zgodnie z zapisami umowy danego organizatora. Koszty anulacji obciążają Klienta.

3. Zmiany usług i cen

3.1 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany poszczególnych usług w stosunku od uzgodnionej treści umowy, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy danego Organizatora. W takim przypadku Wawakajak.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez Organizatora w ramach umowy.

3.2 W sytuacji gdy Klient nie skorzysta z poszczególnych usług i świadczeń składowych ze względu na przedwczesny powrót lub z innych ważnych przyczyn Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ceny podróży.

4. Newsletter

4.1 Klient może zaprenumerować biuletyn informacyjny (newsletter) w naszym portalu poprzez podanie maila i wciśnięcie przycisku ‚Zapisz się na newsletter’

4.2 Newsletter będzie dystrybuowany poprzez pocztę elektroniczną na podany adres e-mail Klienta

4.3 Nie udostępniamy Twoich danych i adresów elektronicznych osobom trzecim, firmom czy organizacjom. Powierzone nam dane osobowe oraz adresy mailowe przechowywane są w oddzielnej i zabezpieczonej bazie danych. Przetwarzamy i wykorzystujemy je zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)

5. Reklamacje

5.1 Reklamacje Klientów muszą zostać rozpatrzone przez Wawakajak.pl w terminie ustawowo nieokreślonym, ale zazwyczaj przeciągu 60 dni od daty otrzymania

5.2 Adres do wysyłki reklamacji (w formie pisemnej) to Wawakajak.pl, ul Patriotów 110 lok 322, 04-844 Warszawa. W szczególnych przypadkach istniej możliwość składania skanów reklamacji (email) na adres info@wawakajak.pl

6. Polityka prywatności

6.1 Polityka prywatności Wawakajak.pl dostępna jest w oddzielnej zakładce. Używamy również plików cookie.

7. Postanowienia końcowe

7.1 Wszelkie treści prezentowane na portalu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny

7.2 Każdy Klient ma obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu

7.3 Wawakajak.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu portalu zaistniałe ze względów technicznych, za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na wskazany przez Klienta adres.

7.4 Ewentualne spory między Klientem a Wawakajak.pl wynikające z zawartej umowy udziału będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny w świetle przepisów polskiego prawa.

// GOOGLE ADWORDS